theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no

theoncomingsagan:

a haiku about going to school tomorrow: 

no no no no no

no no no no no no no

no no no no no